logo
Hämeen Heimoliitto ry
Kotiseututyötä vuodesta 1925

Säännöt

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeen Heimoliitto ry. Sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 §
Tarkoitus ja toiminta

 Yhdistyksen tarkoitus on kulttuurijärjestönä

 • edistää hämäläisen kulttuurin tuntemusta
 • vaalia paikallisperinnettä
 • toimia yhteistyössä paikallisten kotiseutujärjestöjen kanssa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • edistää kotiseutujärjestöjen yhteistyötä
 • toimeenpanee kotiseutuhenkisiä tilaisuuksia
 • edistää hämäläisyyttä koskevaa tutkimus­työtä
 • julkaisee hämäläisyyttä koskevaa kirjallisuutta
 • vaalii hämäläisyyteen liittyviä historiallisia muistomerkkejä
 • vaalii hämäläisten suurmiesten muistoa
 • tukee hämäläiseen kulttuuriperintöön kuuluvia museoita ja arkistoja
 • tekee henkistä ja taloudellista kehitystä edistäviä aloitteita

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä osakkeita, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi pienimuotoista myyntitoimintaa sekä kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §
Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sen säännöt ja tarkoituksen hyväksyvät yhdistykset, kunnat, yksityishenkilöt sekä muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy.
Henkilöjäsenet voivat olla joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä, muut jäsenet ovat vuosijäseniä. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, kun jäsenyys on hyväksytty.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioitunut tai edistänyt sen tarkoitusta tehokkaasti tai suuresti ansioitunut toiminnallaan hämäläisyyden hyväksi.
Lisäksi yhdistys voi antaa jäsenilleen ja muille kotiseututyössä ansioituneille henkilöille ja yhteisöille tunnustuksia, joista päättää hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §
Jäsenmaksu

Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöjäseniltä, kunnilta, muilta yhteisöiltä ja säätiöiltä.

5 §
Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsenmaksua ei ole maksettu kahteen vuoteen tai jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 §
Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksitoista (12) jäsentä, jotka vuosikokouksessa valitaan kolmeksi vuodeksi ker­ral­laan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kolmasosa vuosittain. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään toinen puheenjohtajista ja puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Heidän toimikautensa on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtajan tehtävänä on toimia yhdistyksen ja sen hallituksen puheenjohtajana sekä johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi valita yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muita toimihenkilöitä toistai­seksi tai määräajaksi sekä päättää heidän palkkauksesta ja toimenkuvista.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työryhmiä tai työvaliokunnan asioitten valmistelua  varten. Työryhmän ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus voi asettaa myös toimikuntia määrättyjä tehtäviä varten. Toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta ja toimivat hallituksen antamien tavoitteiden mukaisesti ja raportoivat hallitukselle.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän yhden hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa. 

8 §
Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä ennen maaliskuun 15. päivää tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämänä aikana.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta,
 2. tilit ja tilintarkastajien kertomus, joiden yhteydessä päätetään tilien hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 3. hallituksen valmistama toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio kuluvalle vuodelle,
 4. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 5. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä,
 7. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 8. päätetään muista hallituksen vuosikokouksen ratkaistavaksi alistamista asioista.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai muilla yhdistyslain 20 §:ssä mainituilla perusteilla.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa esittää jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä kirjallisesti esitys vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle, joka esittää sen lausun­toineen kokouk­selle.
Yhdistyksen kokouksissa henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni ja yhteisöllä viisi (5) ääntä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Henkilö voi edustaa enintään kolmea yhteisöä.

10 §
Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan joko kutsukirjeenä tai kirjallisen sopimuksen mukaan sähköpostiviestinä tai sanomalehti-ilmoituksella hallituksen päättämissä sanomalehdissä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Hallitus päättää, miten muut tiedonannot toimitetaan jäsenille.

11 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa. Näin tehty päätös on vahvistettava uudessa, aikaisintaan kuukauden väliajan jälkeen pidettävässä kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotusten on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen lopettaessa toimintansa sen omaisuus siirretään Suomen Kulttuurirahastolle. Mikäli varoja on riittävästi, niistä muodostetaan Hämeen Heimoliiton rahasto.

SÄÄNNÖT ON HYVÄKSYTTY 25.2.2014